תקנון, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

מבוא
1.1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן זהה לשני המינים, ניסוח בלשון זכר הינו לצרכי נוחות בלבד.
1.2. ברוך הבא לאתר האינטרנט של חברת לייזרטק קרימר סרגיי.  320765886(להלן “החברה”).
1.3. בתקנון זה יקראו אתר האינטרנט ביחד להלן “הכלים”.
1.4. החברה עוסקת בעבודה עם מתכת: חיתוך לייזר ומתכת גמישה.
1.5. הכלים מיועדים למתן מידע אודות החברה ושירותיה, למסירת עדכונים ללקוחות, לתיאום קריאת שירות לצורך התקנת מוצר חדש, ולצורך מכירת מוצרים והכל לפי אפיוניו של כל כלי מבין הכלים.
1.6. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי המשתמש בכלים ועל כל פעולה שתתבצע על ידי המשתמש באמצעות הכלים, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה בעניין זה.
1.7. כל שימוש בכלים כמוהו כהסכמה לאמור בתקנון זה.
1.8. אין באמור בתקנון זה, כדי לגרוע מהוראות כל דין, למעט במקרים בהם ניתן להתנות עליהן וההתניה בוצעה בתקנון או בכלים במשתמע או במפורש.
1.9. החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן את התקנון בכל עת, כל שינוי ייכנס לתוקפו ממועד פרסומו, לפיכך אנו ממליצים לעיין בתקנון מידי פעם בפעם. שימוש המשתמש בכלים לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמתו להם. תקנון זה עודכן לאחרונה באוגוסט 2023
1.10.בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור בכלים לבין האמור בתקנון, יגבר האמור בתקנון.
1.11. שימוש בכלים, לרבות גלישה ו/או רכישת מוצרים על ידי המשתמש, מהווה אישור כי הלקוח קרא את הוראות תקנון זה וכן כי הוא מסכים להוראות תקנון זה, לרבות לתנאי מדיניות הפרטיות, המפורטים בתקנון זה, כפי שיעודכנו מעת לעת, וכן מסכים לפעול לפיהן ולקבלן ללא כל הגבלה או הסתייגות.